Instagram vs. Facebook What’s the Real Difference for Marketers? Report by Socialbakers

0
40

Sự khác nhau giữa cách tiếp thị giữa Instagram và Facebook như thế nào ? Report by Socialbakers

Mọi người cần tìm hiểu về 2 nên tảng này và cách triển khai cũng như một số thông tin trên 2 nền tảng nổi tiếng của Facebook thì xem nhé

Report được chia sẻ bởi bạn Đào Trường Ngộ (https://www.facebook.com/Stony.Dao)

XEM và DOWNLOAD

https://drive.google.com/file/d/1FaCL-B6vQJMR1xRoohI0c3PGOJMUJnKl/view?usp=sharing